KANUN VE YÖNETMELİĞE AYKIRI ATAMALARA HAYIR DIYORUZ


2736 | 27.08.2015
| |

     Bilindiği üzere okul İdarecileri ile ilgili Çıkarılan 14 Mart 2014 tarihli 28941 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 01.03.2014 tarihli ve 6528 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. Maddesi ile 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen Geçici 10. Maddesinin (8) Numaralı Fıkrası:"(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. denmektedir

       2014 yılında Çıkarılan bu Kanunla ilimizde de İdarecilikte 4 yılını tamamlayan Okul idarecilerinin görevi sona ermiştir.  Müdürlüğe devam etmek için başvuruda bulunan görev süresini dolduran müdürler, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirildiler ve yapılan puanlamada yeterli puanı alamayıp İdareciliği düşen Okul müdürleri Puanlamaya itiraz ederek Bölge İdari Mahkemesine başvurmuşlardır. Geçtiğimiz Günlerde Bölge İdari mahkemesinden gelen bir karara göre; davacının puanlamasının tekrardan değerlendirilmesi ve yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bunun üzerine Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü; Mehmet Gülen ortaokuluna ,Fransız ca normu olmadığı halde Branşı Fransızca olan HASAN ÇEVİK yeniden okul müdürlüğüne atamıştır.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesinin (1).fıkrasının c) bendine göre; ’’ Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak, kriterini Hasan ÇEVİK taşımadığı saptanmıştır. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden Yaptığı bu atamanın zaman kaybedilmeden iptalini ve Okul Müdürü Ender KAŞ ın tekrardan görevine iadesini istiyoruz. Aksi Takdir de Yapılan bu hatalı atamanın telafisi mümkün olmayan kargaşalara sebep olacağını belirtiyoruz. Atama iptal edilmediği takdirde gerekli Hukuki mücadelemiz başlatılacaktır. Buradan ilgili kişi ve kurumları göreve davet ediyoruz,

Üyelerimizin hak ve kazanımları doğrultusunda, Bu tür haksız ve dayanaksız atamaların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top